top of page

TIETOSUOJASELOSTE

TIETOSUOJASELOSTE


1. Rekisterinpitäjä


Fysio-Sport Petäkoski Oy, Y-tunnus 1906142-8, Patruunankuja 3 B 08200 Lohja2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa


Virve Petäkoski, puh. +358400911672 sähköposti: fysio-sport.petakoski@pp.inet.fi


3. Rekisterin nimi


Yrityksen asiakasrekisteri Diarium käyttöjärjestelmässä ja Kanta-verkkopalvelun käyttäjärekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Käytämme asiakastietoja asiakkuuden hoitamiseen ja yhteistyötahoille viestimiseen asiakkaan kirjallisella luvalla


Diarium palvelussa henkilötietoja kerätään asiakkaan luvalla potilaslakien mukaisesti terveydenhuollon tarkoituksiin


Kanta palvelussa henkilötietoja kerätään asiakkaan luvalla asiakkaan ja eri terveydenhuollon toimijoiden väliseen viestintään


5. Rekisterin tietosisältö


Keräämme Diarium rekisteriin asiakkaan nimen, henkilötunnuksen, yhteystiedot, laskutusosoitteen, ja muita asiakkuuteen ja terapiaan liittyviä tietoja, kuten maksusitoumustiedot


6. Säännönmukaiset tietolähteet


Tiedot kerätään asiakkaalta itseltään, valtakunnallisesta kanta tietokannasta sekä asiakkaan toimittamien asiakirjojen pohjalta.


7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet


Manuaalista aineistoa säilytetään asianmukaisesti lukitussa tilassa.


Digitaalisesti käsiteltävät tiedot säilytetään Diariumin toimesta pilvipalvelimella, joka on suojattu palvelimen toimesta. Tietojen käsittelyssä noudatetaan yleisiä tietosuojasäännöksiä


9. Tietojen säilytysaika


Tietoja säilytetään asiakkuuden päättymisen jälkeen niin pitkään kuin lait ja säädökset velvoittavat.


Asiakkaalla on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut tiedot sekä korjata mahdolliset virheet. Heillä on myös oikeus tietojen poistamiseen, tietojen siirtämiseen, käsittelyn rajoittamiseen sekä vastustaa heihin kohdistuvaa automaattista päätöksentekoa.


Tietoja säilytetään 120 vuotta asiakkaan syntymästä tai 50 vuotta kuolemasta. Yrittäjän lopettaessa toiminnan Kela taltioi sähköisessä muodossa olevat tiedostot.


10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista


Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostilla rekisterinpitäjälle osoitteeseen: fysio-sport.petakoski@pp.inet.fi. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet


Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostilla rekisterinpitäjälle osoitteeseen: fysio-sport.petakoski@pp.inet.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


5 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

コメント


bottom of page